Εκκρεμείς αιτήσεις αναίρεσης κατά αποφάσεων ΔΕΤΕ/ΔΕΧΕ πρώτου βαθμού

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2015

Προς

  1. Ομοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος
  2. Σωματείο Υπαλλήλων Γενικού Χημείου του Κράτους
  3. Κάθε ενδιαφερόμενο δημόσιο υπάλληλο του κλάδου των τελωνειακών ή χημικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
  4. Κάθε συνταξιούχο δημόσιο υπάλληλο του κλάδου τελωνειακών ή χημικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: «Εκκρεμείς αιτήσεις αναίρεσης κατά αποφάσεων ΔΕΤΕ/ΔΕΧΕ πρώτου βαθμού»

  1. Σύμφωνα και με τις προηγούμενες ανακοινώσεις μας, το Συμβούλιο της Επικρατείας, μετά την έκδοση των πρώτων αποφάσεων της περιόδου 2012-2013, με τις οποίες εξαφάνισε τις πρωτόδικες αποφάσεων ΔΕΤΕ/ΔΕΧΕ και επέβαλε δικαστική δαπάνη 920 € ανά προσφυγή, ανέβαλε συστηματικά την εκδίκαση των υπολοίπων προσφυγών, προκειμένου το Ελληνικό δημόσιο, μέσω του ΝΣΚ και του Υπουργείου Οικονομικών, να εξεύρει διοικητική διαδικασία ώστε όσοι τελωνειακοί/χημικοί υπάλληλοι έχουν εκκρεμείς υποθέσεις ΔΕΤΕ/ΔΕΧΕ στο ΣτΕ, να έχουν τη δυνατότητα επιστροφής των ποσών που εισέπραξαν μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης και μετά την καταβολή του, να καταργηθεί η δίκη ανεξόδως.
  2. Δυστυχώς, παρόλο την επίμονη και επίπονη προσπάθεια της ΟΤΥΕ, τη σύνταξη από εμάς γνωμοδοτικού σημειώματος, σχεδίου τροποπολογίας, σχεδίου εγκυκλίου και τη διενέργεια συναντήσεων με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών και με στελέχη του ΝΣΚ, ουδέν αποτέλεσμα επιτεύχθηκε και το ζήτημα παραμένει άλυτο από τις αρχές του 2014….!!! Με άλλα λόγια, το Ελληνικό Δημόσιο αδυνατεί να υποδείξει διαδικασία επιστροφής των χρημάτων κατά τη διάρκεια εκκρεμοδικίας και τερματισμό της επίδικης διαφοράς…!!!.
  3. Ακόμη χειρότερα, το ΝΣ λόγω έλλειψης νομοθετικής πρόβλεψης, δεν παραιτείται από την εκδίκαση αναιρέσεων ακόμη και από όσες υποθέσεις, κατάφεραν τελωνειακοί και χημικοί, σε συνεργασία με τις Δ.Ο.Υ,  να επιστρέψουν τα ληφθέντα ποσά.
  4. Από την άλλη πλευρά, το ΣτΕ, αναθεώρησε, ευλόγως εάν και καταδήλως όψιμα, τη νομολογιακή του στάση του ως προς το ζήτημα των δικαστικών δαπανών και πρόκειται να επιβάλει πλέον δικαστική δαπάνη 200 € ανά προσφυγή (240 € μαζί με τον ΟΓΑ). Ωστόσο, επειδή υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις που δεν έχουν επιλυθεί, όπως για μεμονωμένες προσφυγές ή προσφυγές που εκδικάσθηκαν από το ΣτΕ σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, σκόπιμο θα ήταν η νομική επιμέλεια των υποθέσεων από τους προσφεύγοντες και τους δικηγόρους τους, προκειμένου να  επιλυθούν και αυτά με το πλέον συμφέροντα τρόπο. Επίσης, είναι άγνωστη η νομική αντιμετώπιση από το ΣτΕ των προσφυγών που επεστράφησαν τα ληφθέντα ποσά, πριν την εκδίκαση των αιτήσεων αναιρέσεων.
  5. Συνοψίζοντας, το ΣτΕ εφεξής θα εκδικάσει τις εκκρεμείς υποθέσεις στο ΣτΕ και θα επιβάλει δικαστική δαπάνη 200 € ανά προσφυγή. Ακολούθως, η αποστολή σημειώματος από το ΝΣΚ για τη βεβαίωση των εξόδων στις Δ.Ο.Υ των προσφευγότων, λαμβάνει χώρα σε περίπου δύο έτη από την ημεροχρονολογία της εκδίκασης της αίτησης αναίρεσης. Παράλληλα, μετά την έκδοση της απόφασης από το ΣτΕ, η υπόθεση διαβιβάζεται εκ νέου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, το οποίο επανεκδικάζει την υπόθεση, εξαφανίζει την πρωτόδικη απόφαση και διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου (τα 25 € που είχαν καταβληθεί κατά την άσκηση της προσφυγής). Δεν επιβάλλεται νέα δικαστική δαπάνη. Στη συνέχεια, η Δ.Ο.Υ. προβαίνει σε επανεκκαθάριση της αντίστοιχης φορολογικής δήλωσης (πχ. 2001,2002, 2003) και ζητά την επιστροφή των ποσών.
  6. Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι:

(α) Εκτός των υποθέσεων που εκκρεμούν ήδη στο ΣτΕ, ουδεμία αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε από τις αρχές του 2013 και μετά και ως εκ τούτου για τους υπόλοιπους προσφεύγοντες, οι υποθέσεις έχουν τερματισθεί οριστικά.

(β) Αναιρέσεις κατά αποφάσεων ΔΕΤΕ που ασκήθηκαν μετά τις 21.2.2012, θα απορριφθούν από το ΣτΕ

(γ) Αναιρέσεις κατά αποφάσεων ΔΕΧΕ που ασκήθηκαν μετά τις 21.11.2012, θ’απορριφούν από το ΣτΕ

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνηση,

Με εκτίμηση,

Νικόλαος Γ. Νάκης