ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΝΑΚΗΣ – ΜΑΡΙΑ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έργο της ρητορικής δεν είναι μόνο να πείθει, αλλά να εξευρίσκει σε κάθε θέμα τα υπάρχοντα πειστικά επιχειρήματα.
Αριστοτέλης
Legum servi sumus ut liber, esse possimus.
Κικέρωνας

Οι Άνθρωποί μας

Νικόλαος Νάκης

Νικόλαος Γ. Νάκης

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Διευθύνων Εταίρος

Μαρία Δημητρίου

Μαρία Γ. Δημητρίου

Δικηγόρος παρ’ Eφέταις
Εταίρος

Ο δικηγόρος είναι συλλειτουργός της δικαιοσύνης, έχει καθήκον την εκπροσώπηση των πολιτών στα δικαστήρια και την παροχή νομικών συμβουλών στους εντολείς του. Η προσήλωση στην εκπλήρωση των επιταγών του δικηγορικού λειτουργήματος αποτελεί τον άξονα λειτουργίας του γραφείου μας.

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει υπηρεσίες σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου για τριάντα (30) έτη, έχει εξειδίκευση σε υποθέσεις εμπορικών απαιτήσεων, αναγκαστικής εκτέλεσης, αναιρέσεων στα πολιτικά δικαστήρια, ανώνυμων και γενικότερα εμπορικών εταιριών, αθλητικού δικαίου, εκκαθαρίσεων κληρονομιών και μεταβιβάσεων ακινήτων.

Αναφορικά δε με την ποιότητα των δικηγορικών μας υπηρεσιών, το υψηλό επιστημονικό επίπεδο του ανθρωπινού δυναμικού μας, την ενδελεχή ενασχόληση με την υπόθεση, την άριστη συνεργασία με τους εντολείς μας και την αποτελεσματικότητα που μας διακρίνει στον χειρισμό κάθε υπόθεσης, συνιστούμε στους επισκέπτες της ιστοσελίδας να απευθυνθούν σε άλλους πελάτες μας καθώς και σε άλλους δικηγόρους ομοδίκους ή αντιδίκους για να πληροφορηθούν για τη φήμη μας στο νομικό κόσμο.

Η περιγραφή των υπηρεσιών και η εν γένει παρουσίαση της λειτουργίας ενός δικηγορικού γραφείου μέσω της ιστοσελίδας του, δε μπορεί παρά να είναι λιτή. Η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος ενέχει από τη φύση της χαρακτηριστικά που είναι ασύμβατα με τη διαφήμιση και την προσέλκυση πελατών.

Οι υπηρεσίες μας

Αστικό Δίκαιο

Το Αστικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου, ο οποίος ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών ("πολιτών"). Αποτελεί τμήμα του Ιδιωτικού Δικαίου.

Διοικητικό Δίκαιο

Το Διοικητικό Δίκαιο είναι το σύστημα των κανόνων βάσει των οποίων ρυθμίζονται η οργάνωση και η λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.

Εμπορικό Δίκαιο

Το εμπορικό δίκαιο αποτελεί ειδικό κλάδο του ιδιωτικού δικαίου και έχει ως αντικείμενο τη ρύθμιση του εμπορίου.

Φορολογικό Δίκαιο

Φορολογικό δίκαιο είναι το σύνολο των νομικών κανόνων οι οποίοι καθορίζουν το φορολογικό δικαίωμα του κράτους και τον τρόπο άσκησης αυτού του δικαιώματος.

Ποινικό Δίκαιο

Το ποινικό δίκαιο αφορά στις υποθέσεις τέλεσης εγκλημάτων, δηλαδή πράξεων που αντιβαίνουν στη νομοθεσία και για τις οποίες η Πολιτεία έχει ποινική αξίωση σε βάρος του παραβάτη.

Scroll to Top