Υπηρεσίες

Αστικό Δίκαιο

Το Αστικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου, ο οποίος ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών ("πολιτών"). Αποτελεί τμήμα του Ιδιωτικού Δικαίου.

Διοικητικό Δίκαιο

Το Διοικητικό Δίκαιο είναι το σύστημα των κανόνων βάσει των οποίων ρυθμίζονται η οργάνωση και η λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης

Εμπορικό Δίκαιο

Το εμπορικό δίκαιο αποτελεί ειδικό κλάδο του ιδιωτικού δικαίου και έχει ως αντικείμενο τη ρύθμιση του εμπορίου.

Φορολογικό Δίκαιο

Φορολογικό δίκαιο είναι το σύνολο των νομικών κανόνων οι οποίοι καθορίζουν το φορολογικό δικαίωμα του κράτους και τον τρόπο άσκησης αυτού του δικαιώματος.

Ποινικό Δίκαιο

Το ποινικό δίκαιο αφορά στις υποθέσεις τέλεσης εγκλημάτων, δηλαδή πράξεων που αντιβαίνουν στη νομοθεσία και για τις οποίες η Πολιτεία έχει ποινική αξίωση σε βάρος του παραβάτη.