Το γραφείο μας

Η περιγραφή των υπηρεσιών και η εν γένει παρουσίαση της λειτουργίας ενός δικηγορικού γραφείου μέσω της ιστοσελίδας του, δε μπορεί παρά να είναι λιτή. Η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος ενέχει από τη φύση της χαρακτηριστικά που είναι ασύμβατα με τη διαφήμιση και την προσέλκυση πελατών. Είναι δε εύλογο ότι ούτε οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επιλέγουν το δικηγόρο τους από την ιστοσελίδα που το δικηγορικό γραφείο έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο αλλά πολύ περισσότερο ούτε το δικηγορικό γραφείο να προσδοκά στην αύξηση της ύλης του μέσω του διαδικτύου. Περαιτέρω, αποτελεί κοινοτοπία η περιγραφή των υπηρεσιών ενός δικηγορικού γραφείου ως υψηλής ποιότητας, άριστης αποτελεσματικότητας και εξαιρετικού επιπέδου, δεδομένου ότι η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος επιτάσσει από τη φύση του, την παροχή των νομικών υπηρεσιών σε υψηλό επίπεδο σε καθημερινή βάση σε όλες τις υποθέσεις των εντολέων του.

Ως εκ τούτου, η δημιουργία της ιστοσελίδας μας και η ανάρτηση της στο διαδίκτυο έχει για εμάς ως αποκλειστικό κίνητρο και μοναδικό γνώμονα, τη συνοπτική παρουσίαση των αντικειμένων με τα οποία το δικηγορικό μας γραφείο είναι εξειδικευμένο και αναλαμβάνει σχετικές υποθέσεις, του ανθρωπίνου δυναμικού μας ώστε να λάβουν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μία πρώτη πληροφόρηση για τους δικηγόρους που προτίθενται να επισκεφθούν, ανακοινώσεις για τον χειρισμό υποθέσεων γενικότερου ενδιαφέροντος καθώς και τα  στοιχεία επικοινωνίας και τους όρους συνεργασίας, προκειμένου, ακολούθως, να είναι ευκολότερη η προσωπική επαφή για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την ανάληψη του χειρισμού της.

Συνοπτικά, το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει υπηρεσίες σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου για τριάντα (30) έτη, έχει εξειδίκευση σε υποθέσεις εμπορικών απαιτήσεων, αναγκαστικής εκτέλεσης, αναιρέσεων στα πολιτικά δικαστήρια, ανώνυμων και γενικότερα εμπορικών εταιριών, αθλητικού δικαίου, εκκαθαρίσεων κληρονομιών και μεταβιβάσεων ακινήτων.

Αναφορικά δε με την ποιότητα των δικηγορικών μας υπηρεσιών, το υψηλό επιστημονικό επίπεδο του ανθρωπινού δυναμικού μας, την ενδελεχή ενασχόληση με την υπόθεση, την άριστη συνεργασία με τους εντολείς μας και την αποτελεσματικότητα που μας διακρίνει στον χειρισμό κάθε υπόθεσης, συνιστούμε στους επισκέπτες της ιστοσελίδας να απευθυνθούν σε άλλους πελάτες μας καθώς και σε άλλους δικηγόρους ομοδίκους ή αντιδίκους για να πληροφορηθούν για τη φήμη μας στο νομικό κόσμο.

Scroll to Top