Εμπορικό δίκαιο

Το γραφείο μας είναι εξειδικευμένο στην είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων με την αναγκαστική εκτέλεση της κινητής, ακίνητης και στα χέρια τρίτου ευρισκόμενης περιουσίας των οφειλετών. Επιπρόσθετα, διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στους περισσότερους κλάδους του εμπορικού δικαίου, όπως επαγγελματικές μισθώσεις, συστάσεις και παροχή νομικών συμβουλών σε προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες (εταιρία περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, ανώνυμη εταιρία), αξιόγραφα, σύγχρονες συμβάσεις εμπορικού δικαίου, όπως leasing, sale and lease back, factoring, franchising, πνευματική ιδιοκτησία, Εθνικά και Κοινοτικά σήματα, σύσταση Κυπριακών και Μαλτέζικων εταιρειών. Ανάμεσα στους πελάτες μας συγκαταλέγονται τράπεζες, εισαγωγικές εταιρίες, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, βιομηχανίες, εταιρίες real estate κ.α.

Για την είσπραξη των εμπορικών απαιτήσεων, συνεργαζόμαστε με δικηγορικά γραφεία και με έμπειρους δικαστικούς επιμελητές σε όλη την Ελλάδα. Για τη σύσταση και λειτουργία Κυπριακών εταιρειών συνεργαζόμαστε σε μόνιμη βάση με δικηγορικά και λογιστικά γραφεία στην Κύπρο. Για τις υποθέσεις ναυτικού δικαίου, συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένο στο ναυτικό δίκαιο δικηγορικό γραφείο.

Scroll to Top