Αστικό δίκαιο

Υποθέσεις αστικού δικαίου, όπως αστικές συμβάσεις (αγοραπωλησίες ακινήτων και κινητών, δωρεές, μισθώσεις, δάνεια και μεσιτικές συμφωνίες), αστικές διαφορές (εργατικές, εμπράγματες, οικογενειακές και κληρονομικές διαφορές), αδικοπραξίες, αποζημιώσεις από τροχαία ατυχήματα και εν γένει συμβάσεις και διαφορές μεταξύ ιδιωτών αστικής φύσεως. Για τη διεκπεραίωση των αστικών υποθέσεων έχουμε αναπτύξει σταθερή συνεργασία με μεσίτες, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, τοπογράφους και συμβολαιογράφους.

Ειδικό Αστικό Δίκαιο (Κτηματολόγιο – Ιδρύματα – Συνδικαλιστικά Σωματεία – Αθλητικό Δικαίο – Ομογενείς). Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε εξειδικευμένες υποθέσεις αστικού δικαίου, όπως υιοθεσίες, τακτοποίηση κληρονομικών ζητημάτων ομογενών, διορθώσεις κτηματολογικών εγγραφών, παροχή νομικών συμβουλών σε ιδρύματα, κληροδοτήματα, συνδικαλιστικά σωματεία και ομοσπονδίες καθώς και σε διαφορές  αθλητικού δικαίου ενώπιον διαιτητικών επιτροπών.