Υπηρεσίες

Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων στους ακόλουθους κλάδους δικαίου:

Αστικό Δίκαιο.  Υποθέσεις αστικού δικαίου, όπως αστικές συμβάσεις (αγοραπωλησίες ακινήτων και κινητών, δωρεές, μισθώσεις, δάνεια και μεσιτικές συμφωνίες), αστικές διαφορές (εργατικές, εμπράγματες, οικογενειακές και κληρονομικές διαφορές), αδικοπραξίες, αποζημιώσεις από τροχαία ατυχήματα και εν γένει συμβάσεις και διαφορές μεταξύ ιδιωτών αστικής φύσεως. Για τη διεκπεραίωση των αστικών υποθέσεων έχουμε αναπτύξει σταθερή συνεργασία με μεσίτες, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, τοπογράφους και συμβολαιογράφους.

Ειδικό Αστικό Δίκαιο (Κτηματολόγιο – Ιδρύματα – Συνδικαλιστικά Σωματεία – Αθλητικό Δικαίο – Ομογενείς). Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε εξειδικευμένες υποθέσεις αστικού δικαίου, όπως υιοθεσίες, τακτοποίηση κληρονομικών ζητημάτων ομογενών, διορθώσεις κτηματολογικών εγγραφών, παροχή νομικών συμβουλών σε ιδρύματα, κληροδοτήματα, συνδικαλιστικά σωματεία και ομοσπονδίες καθώς και σε διαφορές  αθλητικού δικαίου ενώπιον διαιτητικών επιτροπών.

Εμπορικό Δίκαιο.  Το γραφείο μας είναι εξειδικευμένο στην είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων με την αναγκαστική εκτέλεση της κινητής, ακίνητης και στα χέρια τρίτου ευρισκόμενης περιουσίας των οφειλετών. Επιπρόσθετα, διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στους περισσότερους κλάδους του εμπορικού δικαίου, όπως επαγγελματικές μισθώσεις, συστάσεις και παροχή νομικών συμβουλών σε προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες (εταιρία περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, ανώνυμη εταιρία), αξιόγραφα, σύγχρονες συμβάσεις εμπορικού δικαίου, όπως leasing, sale and lease back, factoring, franchising, πνευματική ιδιοκτησία, Εθνικά και Κοινοτικά σήματα, σύσταση Κυπριακών και Μαλτέζικων εταιρειών. Ανάμεσα στους πελάτες μας συγκαταλέγονται τράπεζες, εισαγωγικές εταιρίες, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, βιομηχανίες, εταιρίες real estate κ.α.  Για την είσπραξη των εμπορικών απαιτήσεων, συνεργαζόμαστε με δικηγορικά γραφεία και με έμπειρους δικαστικούς επιμελητές σε όλη την Ελλάδα. Για τη σύσταση και λειτουργία Κυπριακών εταιρειών συνεργαζόμαστε σε μόνιμη βάση με δικηγορικά και λογιστικά γραφεία στην Κύπρο. Για τις υποθέσεις ναυτικού δικαίου, συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένο στο ναυτικό δίκαιο δικηγορικό γραφείο.

Διοικητικό Δίκαιο. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις δημοσίων υπαλλήλων, όπως πειθαρχικά, προαγωγές, αποσπάσεις, μεταθέσεις, ομαδικές αγωγές και προσφυγές για την είσπραξη επιδομάτων και αφορολόγητων αποζημιώσεων. Για τις υποθέσεις κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία. Επίσης, για την επίλυση όλως εξειδικευμένων υποθέσεων διοικητικού δικαίου όπως και για προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνεργαζόμαστε με δικηγόρους-καθηγητές διοικητικού δικαίου.

Φορολογικό Δίκαιο. Το γραφείο μας παρέχει νομικές υπηρεσίες σε υποθέσεις φορολογικού δικαίου σε συνεργασία με δικηγόρο – καθηγητή φορολογικού δικαίου και οργανωμένα λογιστικά γραφεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Ποινικό Δίκαιο.  Για την υπεράσπιση ποινικών αδικημάτων σε βαθμό κακουργήματος, αναλαμβάνουμε το χειρισμό των υποθέσεων σε συνεργασία με έγκριτους ποινικολόγους.

Σημειώνουμε ότι το γραφείο μας τηρεί με ιδιαίτερη σχολαστικότητα ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης, παρακολούθησης και αρχειοθέτησης της πορείας των υποθέσεων σε συνεργασία με μεγάλη εξειδικευμένη εταιρία, διαθέτει οργανωμένο ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο υποθέσεων και παρέχει πλήρη γραμματειακή υποστήριξη, προκειμένου να προσφέρονται εξωδικαστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους εντολείς μας.

 

2018-2019 Copyright © Νικόλαος Γ. Νάκης & Συνεργάτες | Designed and Developed by LawNet