Δημήτρης Κ. Κουκάς

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών (1998). Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Φιλοσοφίας του Δικαίου (2001). Διπλωματούχος του Αμερικανικού Κολλεγίου της Ελλάδος στην Ιστορία της Τέχνης (1998). Χειρίζεται υποθέσεις αστικού δικαίου (συμβάσεις, εμπράγματο δίκαιο, κληρονομικό δίκαιο, είσπραξη απαιτήσεων και αναγκαστική εκτέλεση), εμπορικού δικαίου (εταιρείες, αξιόγραφα, δίκαιο των χερσαίων μεταφορών και c.m.r., πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, προστασία καταναλωτή) και διοικητικού δικαίου (δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, προαγωγές, μεταθέσεις και μετατάξεις υπαλλήλων, πειθαρχικό δίκαιο, διαγωνισμοί Α.Σ.Ε.Π., συμμετοχή σε διαγωνισμούς και προμήθειες του δημοσίου και των Ο.Τ.Α., πολεοδομικές και δασικές υποθέσεις, φορολογικές και κοινωνικοασφαλιστικές προσφυγές), με ιδιαίτερο τομέα εξειδικεύσεως την σύνταξη δικογράφων για τα Δικαστήρια όλων των βαθμίδων δικαιοδοσίας. Έχει συνεργαστεί και εξακολουθεί να συνεργάζεται σε μόνιμη βάση με ανώνυμες εταιρείες σε υποθέσεις εισπράξεως απαιτήσεων, αναγκαστικής εκτελέσεως και συμμετοχής σε διαγωνισμούς, καθώς και σε υποθέσεις χερσαίων μεταφορών και c.m.r..

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά.

 

2018-2019 Copyright © Νικόλαος Γ. Νάκης & Συνεργάτες | Designed and Developed by LawNet