Πολιτική Απορρήτου

Η δικηγορική εταιρεία “Νικόλαος Γ. Νάκης – Μαρία Γ. Δημητρίου Δικηγορική Εταιρεία” (στο εξής ΄η εταιρεία΄) δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, όπως ισχύει, τους Ελληνικούς Νόμους που εφαρμόζονται επί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, τις αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων και οποιεσδήποτε άλλες ισχύουσες νομικές και κανονιστικές διατάξεις της Ε.Ε.

Η εταιρεία συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για να σας παρέχει νομικές υπηρεσίες σε σχέση με την υπόθεση σας, είτε αυτή αφορά στην εκπροσώπηση ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών είτε αφορά την παροχή νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η εταιρεία συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να σας παρέχει τις υπηρεσίες της .

Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να επεξεργάζεται η εταιρεία (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) περιλαμβάνουν ενδεικτικά, το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τον ΑΦΜ και τη ΔΟΥ, τον αριθμό ταυτότητας, το δείγμα υπογραφής, το ποινικό σας μητρώο ή ιατρικά αρχεία και οποιαδήποτε άλλη κατηγορία προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνεται κατά περίπτωση σε πληροφορίες/υλικό του οποίου λάβαμε γνώση από εσάς ή για λογαριασμό σας, στο πλαίσιο παροχής των νομικών μας υπηρεσιών.

Τα αρχεία με προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η εταιρεία, είναι τ’ακόλουθα:

(α) Κατάλογο πελατών και συνεργατών (δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών, συμβολαιογράφων και λοιπών ειδικοτήτων κλπ), με στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ για την εύκολη αναζήτηση στοιχείων επικοινωνίας, την ταχυδρομική, τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία καθώς και τη σύνδεση τους με τις υποθέσεις που έχουν ανατεθεί στην εταιρεία. Το αρχείο διατηρείται σε ηλεκτρονική μορφή, η πρόσβαση σε αυτό επιτρέπεται μόνο με την χρήση κωδικού και μόνο από τους εταίρους της δικηγορικής εταιρείας και τη γραμματεία του γραφείου.

(β) Κατάλογο υποθέσεων ενεργών και μη για την εύκολη αναζήτηση της πορείας τους (δικάσιμοι, προθεσμίες, αποτελέσματα αποφάσεων κλπ). Το αρχείο τηρείται ηλεκτρονικά, για την πρόσβαση σε αυτό απαιτείται χρήση κωδικού και εξουσιοδότηση για την πρόσβαση έχουν τα μέλη της δικηγορικής εταιρείας, η γραμματεία του γραφείου και οι συνεργάτες δικηγόροι της εταιρείας.

(γ) Φυσικά αρχεία υποθέσεων, τα οποία για τις ενεργείς υποθέσεις φυλάσσονται στις βιβλιοθήκες της εταιρείας ενώ για τις μη ενεργείς υποθέσεις φυλάσσονται σε ειδικούς χώρους. Από τα έγγραφα των μη ενεργών υποθέσεων,  τα μεν δικόγραφα φυλάσσονται για αόριστο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση για πάνω από πέντε (5) έτη ενώ τα λοιπά έγγραφα φυλάσσονται για διάστημα πέντε (5) ετών, σύμφωνα με τη  σχετική υποχρέωση του Κώδικα Δεοντολογίας. Στις ενεργείς υποθέσεις έχουν πρόσβαση οι εταίροι της δικηγορικής εταιρείας, η γραμματεία του γραφείου και οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι που τους έχει ανατεθεί ο χειρισμός τους για όσο χρόνο διαρκεί η ενασχόλησή τους με την υπόθεση αυτή.

(δ) Ηλεκτρονικά αρχεία υποθέσεων, τα οποία διατηρούνται σε server και αποθηκεύονται σε σκληρό δίσκο με κρυπτογραφημένο back – up.  Ο server φυλάσσεται σε ειδικό χώρο και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση του σε αυτόν παρά μόνο από τον τεχνικό Η/Υ που υποστηρίζει τα ηλεκτρονικά συστήματα του γραφείου.  Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν δικόγραφα, ηλεκτρονική αλληλογραφία και σκαναρισμένα έγγραφα των εντολέων. Η πρόσβαση σε αυτά γίνεται για μεν τις μη ενεργείς υποθέσεις μόνο από τους εταίρους της δικηγορικής εταιρείας, τη γραμματεία και για τις ενεργείς και από τους συνεργαζόμενους δικηγόρους (για τις ανατεθειμένες σε αυτούς υποθέσεις) για όσο χρόνο διαρκεί η απασχόλησή τους.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία δεν διατηρεί φυσικά ή ηλεκτρονικά έγγραφα που δεν έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις ανατεθειμένες υποθέσεις και έχουν παραδοθεί σε εμάς για μελέτη ή για την υποβολή ερωτημάτων ή για τη διερεύνηση της δυνατότητας δικαστικής αρωγής. Τα αρχεία αυτά, εφόσον δεν χορηγηθεί ανάθεση εντολής υπόθεσης, καταστρέφονται ετησίως.

Η δικηγορική εταιρεία τηρεί απαρέγκλιτα το δικηγορικό απόρρητο και δεν παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία σε τρίτο πρόσωπο για τα στοιχεία των εντολέων μας, τις ανατεθειμένες σε εμάς υποθέσεις, το περιεχόμενο και την πορεία τους, τόσο κατά τον χρόνο που αυτές είναι ενεργείς όσο και μετά την περάτωση της εντολής για αόριστο χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι το δικηγορικό απόρρητο κάμπτεται στις περιπτώσεις που η Εθνική ή Κοινοτική νομοθεσία προβλέπουν την άρση του για τη δίωξη συγκεκριμένων ποινικών αδικημάτων.

Η εταιρεία ενδέχεται να υποχρεωθεί βάση της ισχύουσας Εθνικής ή Κοινοτικής νομοθεσίας να διατηρήσει, επεξεργαστεί ή/και διαβιβάσει ορισμένα προσωπικά  σας δεδομένα σε αρμόδιες εθνικές δημόσιες αρχές, για λόγους που σχετίζονται μεταξύ άλλων με φορολογική συμμόρφωση.

Όλοι οι υπάλληλοι ή συνεργάτες της εταιρείας που έχουν εξουσιοδοτηθεί να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων τρίτων, εκτελούντων την επεξεργασία ή υπευθύνων επεξεργασίας, που χρησιμοποιούνται από την  εταιρεία (δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι και λογιστές) έχουν δεσμευτεί με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων έχετε το δικαίωμα :

  • να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (άρθρο 15 του GDPR)
  • να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 16 του GDPR). Εάν για οποιονδήποτε λόγο τα δεδομένα σας, εν γνώσει, έχουν καταστεί ελλιπή ή ανακριβή, θα πρέπει να το γνωστοποιήσετε στην εταιρεία ώστε να επικαιροποιηθούν, συμπληρωθούν ή/και διορθωθούν κατά περίπτωση.
  • να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 17 του GDPR) ή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 του GDPR)
  • να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 20 του GDPR)
  • να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 21 του GDPR)

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων αν θεωρείτε ότι η εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία.

Μη διστάσετε να υποβάλετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα απευθυνόμενοι:

  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@lexnet.gr
  • τηλεφωνικά στο 210-3639190
  • μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση : Νικόλαος Γ. Νάκης – Μαρία Γ. Δημητρίου Δικηγορική Εταιρεία, Σόλωνος 41, ΤΚ 106 72

Για τη δικηγορική εταιρεία Νικόλαος Γ. Νάκης – Μαρία Γ. Δημητρίου Δικηγορική Εταιρεία

Νικόλαος Γ. Νάκης
Διευθύνων Εταίρος