Εκκρεμείς αιτήσεις αναίρεσης κατά αποφάσεων ΔΕΤΕ/ΔΕΧΕ πρώτου βαθμού

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2015

Προς

 1. Ομοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος
 2. Σωματείο Υπαλλήλων Γενικού Χημείου του Κράτους
 3. Κάθε ενδιαφερόμενο δημόσιο υπάλληλο του κλάδου των τελωνειακών ή χημικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
 4. Κάθε συνταξιούχο δημόσιο υπάλληλο του κλάδου τελωνειακών ή χημικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: «Εκκρεμείς αιτήσεις αναίρεσης κατά αποφάσεων ΔΕΤΕ/ΔΕΧΕ πρώτου βαθμού»

 1. Σύμφωνα και με τις προηγούμενες ανακοινώσεις μας, το Συμβούλιο της Επικρατείας, μετά την έκδοση των πρώτων αποφάσεων της περιόδου 2012-2013, με τις οποίες εξαφάνισε τις πρωτόδικες αποφάσεων ΔΕΤΕ/ΔΕΧΕ και επέβαλε δικαστική δαπάνη 920 € ανά προσφυγή, ανέβαλε συστηματικά την εκδίκαση των υπολοίπων προσφυγών, προκειμένου το Ελληνικό δημόσιο, μέσω του ΝΣΚ και του Υπουργείου Οικονομικών, να εξεύρει διοικητική διαδικασία ώστε όσοι τελωνειακοί/χημικοί υπάλληλοι έχουν εκκρεμείς υποθέσεις ΔΕΤΕ/ΔΕΧΕ στο ΣτΕ, να έχουν τη δυνατότητα επιστροφής των ποσών που εισέπραξαν μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης και μετά την καταβολή του, να καταργηθεί η δίκη ανεξόδως.
 2. Δυστυχώς, παρόλο την επίμονη και επίπονη προσπάθεια της ΟΤΥΕ, τη σύνταξη από εμάς γνωμοδοτικού σημειώματος, σχεδίου τροποπολογίας, σχεδίου εγκυκλίου και τη διενέργεια συναντήσεων με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών και με στελέχη του ΝΣΚ, ουδέν αποτέλεσμα επιτεύχθηκε και το ζήτημα παραμένει άλυτο από τις αρχές του 2014….!!! Με άλλα λόγια, το Ελληνικό Δημόσιο αδυνατεί να υποδείξει διαδικασία επιστροφής των χρημάτων κατά τη διάρκεια εκκρεμοδικίας και τερματισμό της επίδικης διαφοράς…!!!.
 3. Ακόμη χειρότερα, το ΝΣ λόγω έλλειψης νομοθετικής πρόβλεψης, δεν παραιτείται από την εκδίκαση αναιρέσεων ακόμη και από όσες υποθέσεις, κατάφεραν τελωνειακοί και χημικοί, σε συνεργασία με τις Δ.Ο.Υ,  να επιστρέψουν τα ληφθέντα ποσά.
 4. Από την άλλη πλευρά, το ΣτΕ, αναθεώρησε, ευλόγως εάν και καταδήλως όψιμα, τη νομολογιακή του στάση του ως προς το ζήτημα των δικαστικών δαπανών και πρόκειται να επιβάλει πλέον δικαστική δαπάνη 200 € ανά προσφυγή (240 € μαζί με τον ΟΓΑ). Ωστόσο, επειδή υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις που δεν έχουν επιλυθεί, όπως για μεμονωμένες προσφυγές ή προσφυγές που εκδικάσθηκαν από το ΣτΕ σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, σκόπιμο θα ήταν η νομική επιμέλεια των υποθέσεων από τους προσφεύγοντες και τους δικηγόρους τους, προκειμένου να  επιλυθούν και αυτά με το πλέον συμφέροντα τρόπο. Επίσης, είναι άγνωστη η νομική αντιμετώπιση από το ΣτΕ των προσφυγών που επεστράφησαν τα ληφθέντα ποσά, πριν την εκδίκαση των αιτήσεων αναιρέσεων.
 5. Συνοψίζοντας, το ΣτΕ εφεξής θα εκδικάσει τις εκκρεμείς υποθέσεις στο ΣτΕ και θα επιβάλει δικαστική δαπάνη 200 € ανά προσφυγή. Ακολούθως, η αποστολή σημειώματος από το ΝΣΚ για τη βεβαίωση των εξόδων στις Δ.Ο.Υ των προσφευγότων, λαμβάνει χώρα σε περίπου δύο έτη από την ημεροχρονολογία της εκδίκασης της αίτησης αναίρεσης. Παράλληλα, μετά την έκδοση της απόφασης από το ΣτΕ, η υπόθεση διαβιβάζεται εκ νέου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, το οποίο επανεκδικάζει την υπόθεση, εξαφανίζει την πρωτόδικη απόφαση και διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου (τα 25 € που είχαν καταβληθεί κατά την άσκηση της προσφυγής). Δεν επιβάλλεται νέα δικαστική δαπάνη. Στη συνέχεια, η Δ.Ο.Υ. προβαίνει σε επανεκκαθάριση της αντίστοιχης φορολογικής δήλωσης (πχ. 2001,2002, 2003) και ζητά την επιστροφή των ποσών.
 6. Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι:

(α) Εκτός των υποθέσεων που εκκρεμούν ήδη στο ΣτΕ, ουδεμία αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε από τις αρχές του 2013 και μετά και ως εκ τούτου για τους υπόλοιπους προσφεύγοντες, οι υποθέσεις έχουν τερματισθεί οριστικά.

(β) Αναιρέσεις κατά αποφάσεων ΔΕΤΕ που ασκήθηκαν μετά τις 21.2.2012, θα απορριφθούν από το ΣτΕ

(γ) Αναιρέσεις κατά αποφάσεων ΔΕΧΕ που ασκήθηκαν μετά τις 21.11.2012, θ’απορριφούν από το ΣτΕ

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνηση,

Με εκτίμηση,

Νικόλαος Γ. Νάκης

Ειδική παροχή των 176 Ευρώ του αρθρ. 14 ν. 3016/2002

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2015

 

Προς

 1. Ομοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος
 2. Κάθε ενδιαφερόμενο δημόσιο υπάλληλο του κλάδου των τελωνειακών υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
 3. Κάθε συνταξιούχο δημόσιο υπάλληλο του κλάδου των τελωνειακών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

 

Αξιότιμοι κύριοι,

Θέμα: «Ειδική παροχή των 176 Ευρώ του αρθρ. 14 ν. 3016/2002»

Αναφορικά με την εξέλιξη της δικαστικής διεκδίκησης για την καταβολή της μισθολογικής διαφοράς των 176 € κατ’αρθρ. 14 ν. 3016/2002, παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη σας τ’ακόλουθα:

 1. Προσφάτως, εξεδόθη υπ’αριθμ. 1676/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 17ο, Μονομελές), μετά την άσκηση της από 28.12.2006 και με αριθμ. καταθ. 52119/2006 αγωγής σαράντα εννέα (49) τελωνειακών υπαλλήλων.Με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι δεν συντρέχει η αναγκαία κατά το νόμο προϋπόθεση για τη χορήγηση της παροχής αυτής στους ενάγοντες τελωνειακούς, διότι αυτοί ελάμβαναν κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα την πρόσθετη μισθολογική παροχή του άρθρου 13 παρ. 7 και 8 του ν. 2470/1997 και του άρθρου 12 του παρ. 8 και 9 του ν. 3205/2003, ήτοι την ειδική αποζημίωση Δ.Ε.Τ.Ε., που υπερέβαινε το ποσό των εκατόν εβδομήντα έξι Ευρώ. Μάλιστα, κρίθηκε περαιτέρω ότι η παροχή αυτή δεν χορηγείται ούτε κατ’ανάλογη εφαρμογή της αρχή της ισότητας του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος, ανεξαρτήτως κι αν η παροχή αυτή χορηγείται παρανόμως σε άλλες κατηγορίες υπαλλήλων, διότι δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη συνταγματική αυτή αρχή δικαίωμα των διοικουμένων και αντίστοιχη υποχρέωση της Διοίκησης για την επέκταση της νόμιμης δράσης της, αδιαφόρως αν αυτή ασκείται με ατομικές ή κανονιστικές πράξεις.
 2. Αξίζει δε να υπομνησθεί, ότι η ως άνω υπ’ αριθμ.   1676/2015 απόφαση του ΜΔΠΑ, συνάδει απόλυτα με την προσφάτως παγιωμένη νομολογία  που αφορά επίσης τελωνειακούς υπαλλήλους (ιδ. 761/2010 ΤρΔΠρωτΠειρ κλπ.) αλλά και τη νομολογία του ΣτΕ για άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων (ιδ. 165/2014 ΣτΕ Στ τμήμα, Πρόεδρος κος Μ. Καραμανώφ – Εισηγήτρια Β. Πλαπούτα επί αγωγής δικαστικών υπαλλήλων).
 3. Συνεπώς, η ευδοκίμηση της αγωγής και η έκδοση αμετάκλητης απόφασης για την είσπραξη της ως άνω μισθολογικής διαφοράς, κρίνουμε ότι έχει περιορισμένες πιθανότητες. Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν υφίσταται ad hoc απόφαση του ΣτΕ για την κατηγορία των τελωνειακών υπαλλήλων, δεν μπορεί να αποκλεισθεί με απόλυτη βεβαιότητα το ενδεχόμενο ανατροπής της πρωτόδικης απόφασης στο δεύτερο βαθμό αλλά και ακολούθως στην ακυρωτική διαδικασία.
 4. Ως εκ τούτου, εφόσον οποιοσδήποτε από τους ενάγοντες της ανωτέρω απόφασης, επιθυμεί την άσκηση έφεσης, οφείλει να:

(α) Αποτανθεί στο γραφείο μας μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από την επίδοση της προσβαλλόμενης απόφαση, ήτοι μέχρι 09.12.2015.

(β) Να καταβάλει παράβολο 75 € (αρθρ. 277 παρ. 2 & 5 ΚΔοικΔικ). Η καταβολή δύναται να γίνει και ηλεκτρονικά (e-παράβολο) από τον εκακλούντα και να μας προσκομισθεί η εκτύπωση.

(γ) Τα λοιπά έξοδα (τέλη γραμματείου προείσπραξης & κινητά ένσημα) ανέρχονται σε 150 € στο σύνολο τους και  θα διαιρεθούν με τον αριθμό των εκκαλούντων, ο οποίος θα προκύψει από το δικόγραφο της έφεσης όταν κατατεθεί.  

(δ) Δεν απαιτείται η καταβολή αμοιβής, λόγω της υφιστάμενης εργολαβικής συμφωνίας

(ε) Δεν απαιτείται η παράσταση κατά την εκδίκαση της έφεσης, η δε κατάθεση των εξουσιοδοτήσεων και των παραβόλων θα γίνει από εμάς χωρίς χρέωση.

 1. Το γραφείο μας θα ενημερώσει τηλεφωνικά όλους τους ενάγοντες στην ανωτέρω υπόθεση, πλην όμως επειδή παρήλθαν εννέα (9) έτη από την άσκηση της αγωγής και τα στοιχεία επικοινωνίας πολλών εξ αυτών έχουν αλλάξει, παρακαλούμε όπως όλοι οι τελωνειακοί που έχουν ασκήσει αγωγή για το επίδομα των 176 Ευρώ, να επικοινωνήσουν μαζί μας προκειμένου να μάθουν για την πορεία της υπόθεσής τους και εφόσον συγκαταλέγονται στους διαδίκους της ανωτέρω απόφασης, νας μας ενημερώσουν εάν επιθυμούν να ασκήσουν έφεση.

Στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση,

Με εκτίμηση,

Νικόλαος Γ. Νάκης